MIROSLAV LAHODA

ADVOKÁT  

SLUŽBY

Služby poskytujeme v českém a anglickém jazyce.

 Námi nejčastěji řešené právní záležitosti:

Občanské právo

 • sepisování a kontrola smluv (nájemní smlouvy, kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o půjčce)
 • kompletní poradenský servis ve věcech převodu nemovitostí, zastupování před katastrálním úřadem
 • poradenství ve věcech nájmu bytu, společného nájmu bytu manžely, skončení nájmu bytu
 • poradenství ve věci vymáhání pohledávek (smlouvy o postoupení pohledávky, smlouvy o převzetí dluhu, smlouvy o zajišťovacím převodu práva apod., žaloby na zaplacení pohledávky)
 • poradenství ve věcech rozvodu manželství, vypořádání společného jmění manželů
 • vyřizování sporné i nesporné agendy (zastupování klientů před soudem v civilním řízení)

Obchodní právo

 • korporátní právo (zakládání, změny, zrušení společností, změny v orgánech společnosti, valné hromady apod.), včetně zastupování před obchodním rejstříkem
 • příprava a připomínkování smluv
 • vyřizování sporné agendy (zastupování klientů před soudem ve sporech z obchodně závazkových vztahů) – zejména vymáhání pohledávek
 • zastupování v insolvenčním řízení (příprava a podání insolvenčního návrhu, přihlášek pohledávek, obrana proti insolvenčnímu návrhu, incidenční spory apod.)

Pracovní právo

 • poradenství ve věci uzavření, změny a skončení pracovního poměru (pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce)
 • zastupování klientů před soudy ve sporech, které vyplývají z neplatného rozvázání pracovního poměru, ze mzdových nároků a jiných pracovně právních vztahů

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje

a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

KONTAKTUJTE NÁS

Mgr. Miroslav Lahoda

sídlo : nám. Komenského 124

666 01 Tišnov

pobočka: Banskobystrická 157

621 00 Brno

Kancelář je běžně otevřena v pracovní dny od 9 do 15 hod.

Po domluvě jsme Vám samozřejmě k dispozici i v jinou dobu.

+420 605 400 240

+420 734 752 442 

Před osobní schůzkou si, prosím, sjednejte termín telefonicky předem.

info@advokat-lahoda.cz

MONETA Money Bank, a.s. 

číslo účtu: 202862637/0600 

IČO: 72015802

DIČ: CZ7909263846

O NÁS

Mgr. Miroslav Lahoda je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kterou v polovině roku 2003 ukončil složením magisterské zkoušky. Po skončení studia vykonával praxi advokátního koncipienta v brněnské advokátní kanceláři specializující se na poradenství podnikatelům a právní vztahy k nemovitostem, od roku 2005 pak působil jako podnikový právník v účetní firmě, a to včetně poskytování právního poradenství jednotlivým klientům zaměstnavatele. V roce 2009 složil úspěšně advokátní zkoušky u České advokátní komory, od 17. 7. 2009 je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12718 a vykonává advokacii jako samostatný advokát. V roce 2011 úspěšně složil zkoušky insolvenčního správce, kdy tuto činnost vykonával nejprve samostatně vedle výkonu advokacie, a od roku 2019 působí jako ohlášený společník insolvenčního správce Moravská insolvenční, v.o.s.

Ve své advokátní praxi se zaměřuje především na poradenství při vymáhání pohledávek, vypracování a kontrole smluv (kupní, darovací, o dílo atd.) a poradenství v insolvenčním řízení, vše včetně případného zastoupení v soudním řízení. Jako insolvenční správce pak působí v rámci celé České republiky prostřednictvím příslušných provozoven v jednotlivých krajích, přičemž sídlo insolvenčního správce je stejně jako v případě advokátní praxe ve městě Tišnov.

HISTORIE

2003

absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

2004

praxe advokátního koncipienta v brněnské advokátní kanceláři

2005

podnikový právník v účetní firmě

2009

úspěšné složení advokátní zkoušky u České advokátní komory

2011

úspěšné složení zkoušky insolvenčního správce

2019

ohlášený společník insolvenčního správce Moravská insolvenční, v.o.s

ODMĚNA

Výši odměny stanovujeme individuálně, a to v návaznosti na obsah požadovaných právních služeb, základní sazba hodinové odměny činí obvykle -  1.500,- Kč bez DPH

Odměna může být sjednána jako smluvní časová odměna za každou hodinu účelně stráveného času, jako mimosmluvní odměna za provedené úkony právní služby podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů, nebo jako smluvní pevná odměna (např. v případě úschovy finančních prostředků).

K odměně je připočítávána DPH.

Vždy vycházíme vstříc požadavkům a možnostem klienta.

V případech dlouhodobého spolupráce může být odměna sjednána v paušální výši se zvýhodněním oproti standardní odměně.

ODKAZY NA DALŠÍ STRÁNKY


ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA


JUSTICE - KATALOG ŽIVOTNÍCH SITUACÍ


APLIKACE - ARES - MINISTERSTVA FINANCÍ


INSOLVENČNÍ SPRÁVCE

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Na vztah mezi advokátem a jeho klientem se v případech, kdy klientem je fyzická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání, vztahuje úprava zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Na žádost klienta, který je spotřebitelem, je advokát povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby.

V případě reklamace právní služby je advokát povinen vydat klientovi, který je spotřebitelem, doklad o tom, kdy klient uplatil právo na reklamaci, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

V případě sporu mezi klientem a advokátem má spotřebitel právo na mimosoudní řešení tohoto sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem, který je v postavení spotřebitele, ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora. Více informací o mimosoudním řešení sporů Českou advokátní komorou lze nalézt na internetových stránkách www.cak.cz .

Pro řešení sporu mezi advokátem a klientem se použije úpravy dle zákona o ochraně spotřebitele pro řešení spotřebitelského sporu resp. advokátní smírčí řád, část III. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Návrh může být podán ze strany klienta ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy.

© 2022 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!